جستجو کردن

واژه ” يزد” ازدوره ايران باستان به يادگار مانده است. يزد ريشه در ” يسن يشت” يا ” يزش” به معناي ستايش و نيايش در زبان فارسي ميانه دارد. ازديگراسامي يزد ميتوان به اين اسامي اشاره كرد: ايساتيس، ايستيخاي، كثه، يزدان گرد، دارالعباده، شهربادگيرها و نگين كوير.
يزد يكى از سرزمينهاى باستانى اقوام ايرانى و داراى ميراثى درخشان از فرهنگ و تمدن كهن و دورانهاى مختلف تاريخى است.

برگشت به بالا